Дейност
Към момента основните сфери на дейност на „Инвестиционна компания Галата” АД са:
- покупки и продажби на недвижими имоти
- отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Предметът на дейност на дружеството съгласно Устава включва: строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външнотърговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и ресторантьорство; вътрешен международен туризъм и туроператорска дейност след лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност; управление на активи и отдаването им под наем, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.