За Инвеститори
Акции
 
Капиталът на Дружеството е 68 571 234 лева, разпределени в 68 571 234 обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.
 
Търговия с акции
 
Сключването на сделки с акции на „Инвестиционна компания Галата“ АД, както и с акции на всяко публично дружество, е строго и детайлно регламентирано от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Правилника на „Българска фондова борса – София“ АД и на Централен депозитар АД.
Вторична търговия с акции на „Инвестиционна компания Галата“ АД се извършва единствено на „Българска фондова борса – София“ АД чрез съответен лицензиран инвестиционен посредник.


Права на акционери
 
Имуществени права
Право на дивидент. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерен с номиналната й стойност. Дружеството може да разпределя дивидент по решение на Общото събрание, след приемане на годишния финансов отчет, при спазване на всички законови изисквания. Разпределянето на дивиденти се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК. Право да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14–тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решението за разпределяне на печалбата. Право на ликвидационен дял. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната й стойност.
Неимуществени права
Право на глас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.


Общо събрание на акционерите
 
Общото събрание включва акционерите с право на глас. Право на глас имат лицата, вписани в като акционери в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Компетентност
Само Общото събрание може да:
- изменя и допълва Устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява на дружеството;
- определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- назначава и освобождава одитори;
- одобрява баланса, годишния финансов отчет, след заверка от назначените одитори;
- определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- освобождава от отговорност членовете на СД, след приемане на отчета за дейността му;
- решава издаването на облигации;
- взема решение за съществени проемни в дейността и организацията на дружеството;
- решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.


Свикване на Общото събрание
Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите (чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството). Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, с минимално съдържание по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, а след придобиването на публичен статут съдържанието на поканата ще бъде съобразена и с изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.
Съгласно чл. 118 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред; да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Тези разпоредби стават валидни за Дружеството от момента на вписването му в регистъра на публичните дружества воден при КФН.
 
Работно време с акционери

Всички настоящи акционери, заинтересувани лица и потенциални инвеститори могат да получат необходимата им информация относно дейността на дружеството и неговите финансови резултати на адрес: ул. Георги Стаматов 1, кв. Аспарухово, гр. Варна – 9003, "тел. + 359 52 370 598, вторник и четвъртък от 10 до 16 часа.


Директор за връзка с инвеститорите

Г-жа Елена Тодорова

ул. Георги Стаматов 1
кв. Аспарухово
гр. Варна, 9003
тел.: + 359 52 370 598
e-mail: officeikg@gmail.com