История
Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 18-10-2013г., като правоприемник на „Инвестиционна Компания Галата“ АД, ЕИК 175438743, преобразувано по реда на чл.262 б от ТЗ.