Капитал
Капиталът на Дружеството е 68 571 234 лева, разпределени в 68 571 234 поименни безналични акции, с право на един глас всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Редът за упражняване на правата по акциите на „Инвестиционна компания Галата” АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.