Документ, съдържащ информация, еквивалентна на информацията в проспект, съгласно чл.79, ал.5, т.4 от ЗППЦК

14.11.2013