Конкурс за избор на Строител по смисъла на ЗУТ

18.10.2018

Обект: Жилищна сграда в УПИ V-2665, 2612, кв. 151 по ПУП-ПРЗ на 29-ти микрорайон, кв. „Аспарухово“, гр. Варна /включващ ПИ с идентификатор 10135.5506.883 по кадастралната карта на гр. Варна/
Възложител: „Инвестиционна компания Галата” АД
Проектант: „ПРОДИЗАЙН 07” ЕООД
Строителен надзор: „НБС Инженеринг” ООД

Възложителят „Инвестиционна компания Галата” АД проектира и планира изграждането на жилищена сграда в ПИ 10135.5506.883, в УПИ V-2665, 2612, кв. 151 по ПУП-ПРЗ на 29-ти микрорайон, кв. „Аспарухово“, гр. Варна.
Сградата се разполага върху Площ на УПИ V-2665, 2612, кв. 151, с обща площ 97 280 кв. м. и  включва три броя жилищни тела, парково пространство, подземен гараж, с обща разгъната застроена площ от 8 645 м2.
 
Изграждането се предвижда да бъде извършено поетапно, като етапите са:
Етап I – Реконструкция по проект на съществуваща ВиК мрежа.
Етап II – Изграждане на жилищна сграда по проект съгласно линеен график.
 
Информация относно изискванията на възложителя и проектната документация на сградата, подземния паркинги и околните пространства ще бъдат предоставени на заинтересованите фирми в офиса на дружеството.