На 21 Май 2014 се проведе редовно ОСА

23.05.2014

На редовното общо събрание на акционерите, проведено на 21.05.2014 г., беше прието решение относно промяна в устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в поканата за свикване на общото събрание, като предстои обявяване в търговския регистър на устава с приетите промени.

На общото събрание на акционерите беше прието и решение за обратно изкупуване на акции от дружеството при максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от дружеството акции, за целия срок на изкупуване; срок за извършване на изкупуването: до 3 години от приемане на решението за обратно изкупуване; минимален размер на цената на изкупуване: 1 лев; максимален размер на цената на изкупуване: 1,90 лв., като общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретния ценови диапазон на изкупуването в рамките, определени от общото събрание на акционерите.Предстои вписване в търговския регистър на решението за обратно изкупуване на акции.

Свали протокол