Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

17.08.2017

На 16.08.2017 г. в дружеството е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от РОСИМ ЕООД, за промяна на дялово участие от 15,23% на 14,42%.