Полученo уведомлениe по чл.145 от ЗППЦК

11.05.2013

В „Инвестиционна компания Галата” АД са получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК, както следва:

-       Придобити от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150, 6 794 110 броя акции от капитала на „Инвестиционна компания Галата” АД, представляващи 9.91% от капитала на Дружеството.