Промяна в представителството на дружеството

16.07.2019

На 15-07-2019 г. в Търговския регистър са вписани следните промени по партидата на Инвестиционна компания Галата АД:
1.Заличена е като Изпълнителен директор Стела Валентинова Василева.
2.Вписана е като Изпълнителен директор Ралица Александрова Коренчева.
Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20190715151658.