Протокол за отлагане на извънредно ОСА от 29-07-2019 г.

29.07.2019

Поради липса на кворум, извънредното общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД ще се проведе на 12 Август 2019 г. от 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите процедури и изисквания за регистрация. 

Протокол за отлагане

Списък на присъствалите акционери