Протокол за отлагане на извънредно ОСА от 31-08-2020 г.

31.08.2020

Поради липса на кворум, извънредното общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД ще се проведе на 15 Септември 2020 г. от 16:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите процедури и изисквания за регистрация.

Протокол от ИОСА 31-08-2020
Списък на присъствалите акционери на ИОСА 31-08-2020
Представени пълномощни ИОСА 31-08-2020