Протокол от редовно ОСА от 19-06-2019 г.

20.06.2019

 
Поради липса на кворум, редовното общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД ще се проведе на 05 Юли 2019 г. от 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите процедури и изисквания за регистрация. 

Протокол от ОСА

Списък с присъствалите акционери