Стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции

15.09.2017

Съветът на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, на свое заседание, проведено на 15.09.2017 г., взе следното решение:
На основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2017 г., обявява начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала при следните условия:
- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 1.00 % от капитала или до 685 712 броя акции;
- Начална дата на обратното изкупуване – 20.09.2017 г.;
- Минимална цена на обратно изкупуване – 1,30 лв.;
- Максимална цена на обратно изкупуване – 2,20 лв.;
- Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 20.10.2017 г.;
- В случай, че Дружеството изкупи 685 712 броя акции преди 20.10.2017 г., процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения срок не се изкупи максималният брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.
Съветът на директорите е избрал „Реал Финанс“ АД, гр. Варна за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъдат давани поръчките по изкупуването.