Уведомление по чл.145 ЗППЦК 24.09.2019

24.09.2019

В Инвестиционна компания Галата АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от УПФ Бъдеще, за значително дялово участие от 5,24 %.
Уведомление