Уведомление по чл.145 ЗППЦК 25.03.2019

25.03.2019

На 25.03.2019 г. в Инвестиционна компания Галата АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД за значително дялово участие от 5,06 %.
Уведомление
П
одпис