Собственост
„Инвестиционна компания Галата” АД притежава недвижими имоти (земи) , находящи се в землищата на кв. Галата и кв. Аспарухово, гр. Варна, с обща площ по актове за собственост от 1190 декара и справедлива стойност в размер на 75 042 хил. лева.

Горепосочените имоти са класифицирани като инвестиционни имоти, и представляват имоти в регулация, земеделски и горски площи.

Като „Имоти, машини, съоръжения и оборудване” са класифицирани разходите за придобиване на нетекущи активи, които включват разходи по изготвяне на проекти за застрояване на притежаваните от дружеството инвестиционни имоти.