Фабриката
ИДЕЕН ПРОЕКТ "ФАБРИКАТА"

Обектът „Фабриката“ се намира в гр. Варна, квартал Аспарухово. Общата му площ е над 106 141 кв.м , на територията на които има запазени ценни растителни видове и минерален извор. Обектът разполага с ПУП.

Районът е изключително подходящ за инвестиции и развитие. С цел да онагледи потенциала му, дружеството е разработило идеен проект за изграждане на комплекс с жилищни и обществени сгради.

Проектът е идеен и не е задължително да бъде изпълнен. Идейният проект дава много добра представа как могат да бъдат усвоени активите на обекта чрез баланс между жилищни и обществени зони. Проектът е изграден съобразно всички изисквания за жилищно строителство и същевременно запазва непокътнати ценните природни ресурси на обекта.
Цели на проекта:
 
  • Социална цел:
Осигурена е комфортна жизнена среда, съобразена със специфичните особености на околната среда; осигурена е висока задоволеност с обекти на общественото обслужване; осигурени са оптимални условия за отдих.
 
  • Икономическа цел:
Осигурена е рационално функционално зониране, като ефективно са използвани териториалните ресурси; повишена е стойността на вложените средства.
  • Екологична цел:
Осигурено е възпроизводство и устойчиво развитие на обкръжаващата среда по отношение качествата на атмосферния въздух, водите, почвите, шума и др.
  • Естетическа цел:
Постигнато е изразително височинно и пространствено изграждане на отделните функционални зони; архитектурният образ на проекта е характерен и индивидуален; в зелената система на проекта хармонично са включени съществуващите природни обекти.

Проектът се придружава от правила и нормативи за устройство и застрояване, изработени на основание чл. 108, ал.4 от ЗУТ, които влизат в сила едновременно с плана за регулация и застрояване.