Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.