Междинен Финансов Отчет 30.06.2017
Междинен финансов отчет към 30.06.2017 http://gic.bg/assets/userfiles/МФО 30.06.2017/MFO30062017all.pdf

М
еждинен доклад за дейността http://gic.bg/assets/userfiles/МФО 30.06.2017/Mejd.doklad%2030062017.PDF
Допълнителна информация http://gic.bg/assets/userfiles/МФО 30.06.2017/Add.info30062017.PDF
Информация по Наредба 2 http://gic.bg/assets/userfiles/МФО 30.06.2017/info30062017.PDF